Privacyverklaring

Privacyverklaring Heemkundekring Corsendonca vzw

Heemkundekring Corsendonca vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Heemkundekring Corsendonca vzw of de uitoefening van uw rechten, kan u ons die stellen:

Heemkundekring Corsendonca vzw

Kerkstraat 46

2360 Oud-Turnhout

heemkunde@oud-turnhout.be

Contactpersoon: Rudy Cornelis, secretaris

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Uw persoonsgegevens worden door Heemkundekring Corsendonca vzw verwerkt ten behoeve van:

  • het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, gekoppeld aan het inzetten van vrijwilligers;
  • het plannen van vrijwilligersactiviteiten en het contacteren van en communiceren met vrijwilligers;
  • het door u kunnen deelnemen aan activiteiten van Heemkundekring Corsendonca vzw;
  • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
  • het omkaderen en begeleiden van vrijwilligers (bij meldingsplicht voor uitkeringsgerechtigde vrijwilligers) alsook het relatiebeheer naar vrijwilligers toe.

 

Daarom kunnen wij de volgende persoonlijke persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en e-mailadres in functie van onze communicatie en het vervullen van onze wettelijke verplichtingen en begeleiding. We gebruiken de verstrekte gegevens uiteraard alleen voor de doeleinden waarvoor we deze informatie van u hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Bewaartermijn

Heemkundekring Corsendonca vzw bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging van de gegevens

Heemkundekring Corsendonca vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en wijziging tegen te gaan.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens dient u te sturen naar heemkunde@oud-turnhout.be.

 

Wijziging privacy statement

Heemkundekring Corsendonca vzw kan deze privacyverklaring wijzigen. Van iedere wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website: www.corsendonca.be.